Begroting Voorne aan Zee aan de financiële afgrond?

Begroting-fusie-web

In de fusiecommissie van maandag 12 september zijn onderwerpen besproken die rechtstreeks invloed hebben op het huishoudboekje van de gemeente als de inwoners.

Mega investering, minimabeleid en te hoge inwonerslasten

De onderwerpen op de agenda waaronder te nemen raadsbesluiten en gemeentelijke verordeningen waar elke gemeenteraad zelfstandig over besluit betroffen onder meer het verzoek om het gemeentehuis Hellevoetsluis wat op te fleuren van ongeveer 1,5 miljoen euro, de raadzaal op te knappen voor 118.000 euro en bijvoorbeeld het minimabeleid. Het verzoek van Westvoorne om de inwonerslasten voor alle inwoners gelijkwaardig te maken is opnieuw niet behandeld.

Stadskantoren blijven niet behouden

De beantwoording door het bestuurlijk team, waaronder de drie financiële wethouders van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne waren even duidelijk als verontrustend: "Er is geen sprake van om de stadskantoren aan te houden in Brielle en Westvoorne, inzicht te geven wat de uitgaven betekenen voor de begroting van de nieuwe gemeente en de inwonerslasten worden niet gelijk getrokken voor alle inwoners."

Onjuiste informatie

Daan van Orselen heeft, namens de fusiecommissie Westvoorne, verbazing uitgesproken over de voortgang van dit proces, waar we inmiddels 2 jaar mee bezig zijn. De gemeenteraden worden telkens aan het lijntje gehouden met verkeerde of nietszeggende voortgangsrapportages.

Inmiddels is klip-en-klaar dat het bestuurlijk team een eigen agenda nastreeft waar de gemeenteraden, het democratisch proces én de inwoners niet belangrijk genoeg worden geacht.

De 1,5 miljoen voor verbouwing van het gemeentehuis Hellevoetsluis, ligt ter besluitvorming voor in de aanstaande gemeenteraad op 20 september, zonder dat voor raadsleden bekend is wat dit betekent voor het gemeentelijk huishoudboekje van Voorne aan Zee.

1,5 miljoen beter te besteden ten gunste van de inwoners

Partij Voorne aan Zee vindt dat het sluiten van de stadskantoren Brielle en Westvoorne ongewenst is voor de dienstverlening in de kernen, de ambtenaren hun plek dichtbij de inwoner behouden en is 1,5 miljoen euro uitgeven voor een tijdelijke situatie overbodig. Dat belastinggeld kan beter worden ingezet voor de inwoners.

Bezwaar maken

Omdat het bestuurlijk team ongelijkheid nastreeft tussen inwoners van Voorne aan Zee, het verschil kan oplopen tot meer dan 750 euro, afhankelijk in welk dorp u woont, adviseert Partij Voorne aan Zee u om op 1 januari 2023 bezwaar te maken voor de OZB-belasting, rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Diverse berichten

Alice Vermeer spreekt als fractievoorzitter tijdens de raadsvergadering van 20 april 2022 over de voorliggende visies van Voorne aan Zee over de Besturingsvisie, het Dienstverleningsconcept en de I-vi...
Het Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022 is op 15 maart 2022 vastgesteld. Het is klip-en-klaar waar wel en waar geen coffeeshop is toegestaan....
Verzoekt het college de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves. In de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, h...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.