Kies wijzer: een overzicht waar wij voor staan

weekbladen-logo5

Alles-in-één overzicht: Bestuurscultuur en Dienstverlening, Bereikbaarheid en Ondernemerschap, Wonen en de speerpunten voor alle kernen en dorpen.

 Bestuurscultuur en dienstverlening

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening:

 • De gemeente is er voor de inwoner. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid, de juiste focus, menskracht en dienstbare houding dient te beschikken om de diensten die de gemeenschap worden aangeboden goed uit te kunnen voeren.
 • De inwoners, ondernemers en verenigingen vormen gezamenlijk de samenleving van Voorne aan Zee. De gemeente is de uitvoerder van het beleid, handhaaft de afspraken en stelt de belastingen vast. Om als je samenleving uit te kunnen spreken over onze omgeving, is burgerparticipatie van essentieel belang.
 • Burgerparticipatie is niet: 'het informeren of een wat plaatjes laten zien in een informatiesessie,' maar het bieden van maatwerk met veel mogelijkheden.
 • Partij Voorne aan Zee kiest voor minder regeltjes en het afschaffen van onnodige formaliteiten. Ondernemers, verenigingen en inwoners ervaren onnodige regelgeving of bureaucratie vaak als belemmering voor hun ideeën en activiteiten. Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie met korte, duidelijke procedures zonder 'geneuzel.' Minder bureaucratie zodat meer bedrijvigheid mogelijk wordt.
 • Inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente bereikbaar en dichtbij is. Dit kan tegen aanvaardbare kosten gerealiseerd worden door gebruik te maken van de bestaande gemeentehuizen of andere centraal gelegen gebouwen.
 • De gemeente dient inwoners, die niet in staat zijn om zelf digitaal of fysiek gebruik te maken van essentiële gemeentediensten, behulpzaam te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door, ambtenaren met een laptop op locatie in het dorp of gewoon thuis, de inwoners te ondersteunen, bijvoorbeeld aan de keukentafel bij de mensen thuis.
 • Partij Voorne aan Zee vindt dat de inwoners recht hebben op een integer bestuur. Iedere belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Door open en transparant te handelen kan het vertrouwen van mensen in de politiek worden teruggewonnen. Niet integer handelen is onaanvaardbaar.
 • De website van de gemeente is te ingewikkeld en moet gebruiksvriendelijker gemaakt worden. Duidelijke en begrijpelijke communicatie moet voor iedereen beschikbaar zijn, zowel in digitale als schriftelijke vorm.
 • Besluiten, financiële begrotingen en wijzigingen worden op een duidelijke en in begrijpelijke taal gecommuniceerd en zijn voor iedereen beschikbaar.

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor ondernemers en bedrijvigheid:

De gemeentelijke taak is o.a. het verbeteren van het vestigingsklimaat, het faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap, het organiseren en stimuleren van netwerken en verbindingen in de regio maar ook in het stellen van duidelijke en eenvoudige regels. De bestaande bedrijven en instellingen vormen een stevige basis in de economische structuur. Die structuur dient de gemeente Voorne aan Zee zo goed mogelijk te ondersteunen.

Partij Voorne aan Zee wil een Investeringsfonds: 'of we investeren samen, of niet.' Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 'iedereen doet mee, geen administratieve lasten en geen perceptiekosten. Uitwerking in samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.'

Partij Voorne aan Zee vindt dat alle dorpen en bedrijventerreinen aangesloten moeten zijn op openbaar vervoer, verbindingen en bedrijvenvervoer. Een goede mix van (snel)busdiensten die een goede verbinding hebben met het regionale- en landelijke OV, en daarmee verbonden zijn met kleinere Voornse lijnbussen, een Plusbus voor senioren en de Regiotaxi speciaal voor reizigers met mobiliteitsbeperkingen.

De digitale dienstverlening van de gemeente wordt beter afgestemd op de huidige mogelijkheden en wensen van ondernemers, waardoor de administratieve lasten en regeldruk verder worden teruggedrongen. Een systeem moet altijd ondersteunend zijn, waarbij persoonlijke dienstverlening altijd beschikbaar is.

Partij Voorne aan Zee wil in alle dorpen voldoende aanbod van voorzieningen voor jong tot oud en een passend aanvullend winkelaanbod dat aansluit op de (veranderende) vraag en het koopgedrag. Door winkelgebieden aantrekkelijk in te richten, met voldoende parkeermogelijkheden en een goede aansluiting op het openbaar vervoer, is behalve het winkelen, de sociale ontmoeting en verbinding essentieel.

Wij blijven werken aan betere en veiligere wegen voor een goede bereikbaarheid. Verkeerssituaties waarbij veel verkeer of 'snel en langzaam' verkeer samenkomt, wordt aangepakt en de wegencapaciteit slim ingezet. Door verdere scheiding van gemotoriseerd en langzaam verkeer ontstaat een veilige omgeving en een soepele doorstroming van het verkeer. Specifieke maatregelen worden toegepast om geluidsoverlast en de snelheid op ontsluitingswegen te beperken, in de dorpen en op de wegen in het buitengebied.

De gemeente werkt samen en is opdrachtgever voor onze lokale ondernemingen. Dat doet de gemeente open en transparant.

Als gemeente stimuleren wij een lokaal inkoopbeleid en investeren we samen met de ondernemers in een duurzame en prettig leefbare omgeving voor al onze inwoners.

Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:

 • Onze inwoners mogen niet worden gepasseerd door mensen van buiten het dorp, bij toewijzing van woningen in onze dorpen, de zgn. verdringing. Afspraken in de regio over het toewijzen van woningen moeten echt anders. Eventueel door het aanpassen van het huisvestingsbeleid.
 • Bij toewijzing van woningen in dorpen: de mensen die in het dorp wonen, daar gewoond hebben of maatschappelijk of economisch gebonden zijn, zoveel als mogelijk de voorkeur geven.
 • Voorne aan Zee moet meer sociale huur- en koopwoningen bouwen. Jonge gezinnen, starters, gebroken gezinnen en ouderen vragen om betaalbare woningen. Huurprijzen mogen dan niet hoger zijn dan € 500,00 à € 600,00 per maand. Het gemeentelijk woonbedrijf is de aangewezen partij om deze voortrekkersrol op zich te nemen.
 • Partij Voorne aan Zee wil de beschikbaarheid van sociale huur- en koopwoningen vergroten. De vraag daarnaar blijft groot bij starters en senioren, maar eigenlijk bij veel van onze inwoners in alle leeftijdsgroepen. Dit kan door slim te bouwen en doorstroming te creëren

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende aanvullende speerpunten over wonen:

 • Wij willen vooral dat, in of nabij de dorpen, op plaatsen waar nu scholen en/of andere gebouwen leegstaan, er woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen plaatsvindt. De gemeente dient ieder plan, met maatwerk, deugdelijk in te passen in de omgeving.
 • Wij willen plannen en voorstellen, van particulieren met bouwplannen in de sociale sector, positief en transparant bejegenen. Wie het uitvoert is van minder belang, als er maar gebouwd wordt.
 • Partij Voorne aan Zee ziet graag dat levensloopgeschikte woningen beschikbaar komen. Dit bevordert de doorstromingsmogelijkheden voor ouderen waardoor eengezinswoningen weer beschikbaar komen voor de gezinnen.
 • We willen inzetten op kansen en mogelijkheden, zoals erfpacht, duo-koop of startersleningen, zodat de beschikbare woningen betaalbaar zijn voor de inwoners.
 • Partij Voorne aan Zee ziet graag dat in woonwijken, zoveel als mogelijk, woningen toegewezen worden aan mensen die gebonden zijn aan het betreffende dorp. Daarna kan, op basis van passend toewijzen, woningen worden vrijgegeven aan mensen die niet gebonden zijn aan de kern of dorp.
 • Voor inwoners is woongenot en leefbaarheid het belangrijkste wat er is. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.
 • Wij willen doorgaan met het inzetten van startersleningen en doorstroming stimuleren.
 • Partij Voorne aan Zee ziet graag 'woningtoewijzingen aan Voornaars' bij de nieuwbouw van huurwoningen en bestaande huurwoningen.
 • De gemeente stuurt op basis van prestatieafspraken met de corporaties, zodat in alle dorpen en kernen, alle inwoners -zowel starters, jonge gezinnen, ouderen en degenen die hulp nodig hebben, een passende woonruimte vinden.
 • Partij Voorne aan Zee ziet graag zorgwoningen (zorg gerelateerd wonen) voor ouderen in de dorpen, in alle prijsklassen.
 • De gemeente dient te helpen met het behoud van de zorgcentra in de dorpen. Ouderen in de verschillende dorpen hebben het recht om in hun dorp, waarin ze meestal geboren en getogen zijn, (samen) van hun oude dag te genieten. De gemeente heeft de plicht om daarvoor direct of indirect te zorgen.
 • Partij Voorne aan Zee is voor een verdere samenwerking tussen de woningcorporaties en zorgorganisaties om zorg op maat voor ouderen en hulpbehoevenden tot stand te brengen. De woningcorporaties organiseert daarbij de huisvesting, en de zorgorganisaties de zorg- en dienstverlening op maat. De gemeente heeft tenminste een regisserende functie en dient waar nodig ook financieel te ondersteunen.
 • De gemeente ondersteund burgerinitiatieven – groot en klein- voor de realisering van zorgwoningen.
 • De gemeente dient te ondersteunen bij het aanpassen van woningen om te kunnen voldoen aan de behoefte van mantelzorg dichtbij. Beleid en regelgeving voorziet in mogelijkheden voor bewoners om woningen aan te passen, waardoor ook eventueel de ouders door hen in die woning gehuisvest en verzorgd kunnen.
 • Om de doorstroming van goedkope en meestal kleinere, naar duurdere en grotere woningen mogelijk te maken, vinden we dat er vanuit de gemeente (of de corporatie) een financiële prikkel gegeven moet worden, zodat 'doorschuivers' een tegemoetkoming in de verhuiskosten kunnen krijgen. Hierdoor kunnen scheefhuurders doorstromen naar een passende woning.
 • Woonwijken bouwen om de woningnood op te lossen is een ingrijpend, kostbaar en vaak langdurig proces. Vanuit visie en planvorming dient de gemeente over een langere periode te bekijken hoe de gemeente zich ontwikkeld en hoe woningnood kan worden voorkomen.


Partij Voorne aan Zee ziet veel mogelijkheden voor onze inwoners, zowel op de korte als langere termijn om in de eigen omgeving prettig te kunnen wonen:

Tiny house

De oorsprong lijkt te zijn ontstaan om vanuit een behoefte klein te wonen, vrijstaand met een zo'n klein mogelijke ecologische voetprint en wens, om geen onderdeel uit te maken van de consumptiemaatschappij.

Voor Partij Voorne aan Zee een prima ideaal. Deze 'nieuwe' woonvorm biedt veel mogelijkheden om te voorzien in woningen op maat, voor wie kleiner en vaak goedkoper, wil wonen. Zo is het op zeer korte termijn mogelijk, op basis van de kruimelregeling, te bouwen voor een periode van 10 jaar. Er hoeft dan geen sprake te zijn van een langdurig traject of ingrijpende wijzigingen in de regelgeving, of het bestemmingsplan.

Hierdoor is het mogelijk om een of meerdere Tiny Houses op eigen grond te plaatsen voor de kinderen, of om als groep een stuk grond te kopen waar Tiny Houses op gebouwd kunnen worden.

Voor Partij Voorne aan Zee speelt het woonbedrijf hier een belangrijke rol in. Om op deze wijze daadwerkelijk te bouwen naar behoefte, en om als woonvorm op te nemen in de woningbouwplannen, bijvoorbeeld aan de randen van een kleinschalige woonwijk.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken, door het beleid hierop aan te passen.

Mantelzorg woningen

Woningen voor mantelzorg worden vaak gebouwd, vast of tijdelijk, voor mantelzorgers die zorg verlenen aan bijvoorbeeld familie. Aan deze woningen worden veel eisen gesteld, bijvoorbeeld een doktersverklaring en dat de woning wordt weggehaald als de mantelzorg stopt.

Partij Voorne aan Zee vindt dit onzinnige kapitaalvernietiging, het zet mensen onnodig op straat en draagt bij aan het onthouden van mantelzorg mogelijkheden. Daardoor kan de betrokkene niet meer zelfstandig kan wonen.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Pre mantelzorg woningen

Voordat mantelzorg nodig is, kunnen kinderen gebruikmaken van een pre-mantelzorg woning, bijvoorbeeld bij de woning van hun ouders. Voor Partij Voorne aan Zee is het mogelijk om, al vanaf 55 jaar, in deze mogelijkheid te voorzien.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om in familieverband voor elkaar te zorgen, zodat ouders en kinderen apart, maar toch dichtbij hun ouders kunnen wonen.

Deze mogelijkheid is eveneens op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Hof van Welzijn

Ook wel bekend als het 'Knarrenhof.' Een woonvorm waarbij voornamelijk ouderen dicht bij elkaar willen wonen en vanuit nabuurschap betrokken zijn. Er zijn veel initiatieven bekend waar de initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd omdat er geen beleid of visie is voor deze woonvorm.

Voor Partij Voorne aan Zee zijn deze initiatieven een mooi voorbeeld van 'hoe de gemeente kan ondersteunen, en in coproductie met de initiatiefnemers kan voorzien in passende woningen.' Ook het woonbedrijf of de wooncorporatie kan hier een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld door woonwensen op maat uit te werken, op grond van de gemeente, of van de initiatiefnemers, enerzijds als koopwoning anderzijds als huurwoning in een hofje.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Meer generatie woningen

Grotere woningen die geschikt zijn om te splitsen naar twee woningen, waardoor huishoudens zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor verdubbelt het aantal woningen op hetzelfde woonoppervlak en geeft het de gelegenheid om als ouders en kinderen dicht bij elkaar te wonen.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen. 


"Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en is een eenheid in verscheidenheid"

Elk kern (of dorp) heeft zijn eigen identiteit en een kloppend sociaal of economisch hart. Soms is dat een dorpshuis of school, zoals in Tinte en Zwartewaal. In alle dorpen is dat het verenigingsleven en in veel kernen ook de pleinen, winkelstraten of winkelcentra. Naast het rustige wonen, zorgen verenigingen en de detailhandel, die verweven zijn met de samenleving, voor sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van de omgeving.

De speerpunten van Partij Voorne aan Zee voor alle kernen of dorpen:

 • Elke dorpskern heeft haar eigen unieke karakter. Wij willen dat het beleid van de gemeente erop gericht is om samen met de inwoners dát unieke karakter van elk dorp in stand te houden en te versterken. Het doel is: levendige dorpen die voor iedereen aantrekkelijk zijn, of we er winkelen, ondernemen, wonen of uitgaan. Met waardering voor de geschiedenis, cultuur, de bestaande monumenten en het dorpse karakter.
 • Partij Voorne aan Zee zet zich in voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van alle dorpen. Wij zien het, 'in ere herstellen van de pleinen,' als centraal hart van alle dorpen en wijken als een belangrijke stap in de richting van een leefbaar, gezellig en bruisend dorp. Wij willen daarom in elk dorp of kern, waar dit nodig is, samen met inwoners hiervoor een creatief plan ontwikkelen.
 • Wij zijn tegen het invoeren van betaald parkeren, zowel in de kernen als aan de kust.
 • Partij Voorne aan Zee is van mening dat de centrumpositie van Hellevoetsluis binnen Voorne aan Zee niet ten koste mag gaan van de andere dorpen. We zien erop toe dat behalve Hellevoetsluis als centrumkern ook de verdere uitbouw, bloei en behoud van de andere dorpen blijft bestaan. De voorzieningen worden verdeeld over alle Voornse dorpen.
 • Wij willen praktische maatregelen om de parkeerdruk in wijken, die veelal zijn ontwikkeld in de jaren 60, 70 en 80, te verlagen. De oplossing is het anders indelen van parkeerplaatsen en openbare ruimte met behoud van beeldbepalend groen, zonder dat dit ten koste gaat van openbaar groen, maar ook in het aanwijzen van percelen voor parkeren. Het parkeren van bedrijfsbussen geeft aanleiding tot irritaties en ook daarvoor zullen per wijk praktische oplossingen gecreëerd moeten worden. Bijvoorbeeld door hiervoor aparte zones toe te wijzen waarbij een optimum wordt gezocht door, enerzijds aandacht te besteden aan de veiligheid met voldoende toezicht, en anderzijds het terugdringen van de parkeeroverlast.
 • De leefbaarheid van de dorpen en wijken is voor Partij Voorne aan Zee een belangrijk speerpunt. Daarbij zijn veel partners betrokken, maar de belangrijkste daarvan zijn de bewoners. De inwoners van de dorpen en wijken weten zelf heel goed wat er in hun omgeving nodig en passend is. De leefbaarheid wordt ook bevorderd met een goede plek voor de jeugd en de jongeren.
 • Partij Voorne aan Zee wil dat alle dorpen en woonwijken beter aansluiten op het openbaar vervoer.
 • Wij willen geen (grootschalige) tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in of dicht bij de dorpen of op plekken waar dat niet kan en de leefomgeving van onze inwoners schaadt.
 • De dorpen behouden hun eigen karakter. Belangrijk in de dorpen is het oplossen van de parkeerproblemen, het onderhouden van het openbaar groen en een veilige verkeersdoorstroming.
 • Het opgeruimd, netjes en onkruidvrij houden van onze gemeente is nu zorgelijk en slecht geregeld. Dat moet veel beter!
 • Bruisende dorpen met evenementen en activiteiten blijven behouden met ondersteuning vanuit de gemeente.
 • De dorpen worden aantrekkelijker door meer en beter groenonderhoud, meer betaalbare woningen op maat voor starters, jongeren, ouderen en zorgwoningen.
 • De sport- en cultuurverenigingen, zijn het cement van de dorpen, deze worden beter ondersteund door de gemeente.


Diverse berichten

De grondbeginselen (idealen) van de partij Voorne aan Zee.
Brielle - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van fusiegemeente Voorne aan Zee op 23 november, organiseert Partij Voorne aan Zee op zaterdagmiddag 14 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur een Polit...
Op 23 maart neemt de raad een besluit over het voorstel "heroverweging aanpak NOM ready complex 107 en 109". Het betreft de huurwoningen van het woonbedrijf aan de Gijzenhoekweg, Middellandweg, Betleh...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief