Motie: Voedselbank

AdobeStock_354009182-initiatief-w

Verzoekt het college de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves. In de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, het verstrekken van voedselpakketten, doelen en preventie daarin integraal op te nemen.


De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 3 juli 2018,

Overwegende:

  • -dat over het jaar 2019 vanuit de Gemeente Westvoorne een subsidie aan de Voedselbank is toegezegd van 3000 euro.
  • -dat er ongeveer 50 pakketten per klant per jaar worden verstrekt, welke gezamenlijk 5000 euro kosten.
  • -dat het bedrag van 5000 euro in lijn is met de werkelijke kosten van de voedselbank en ook nodig is om de pakketten voor inwoners van Westvoorne te kunnen financieren.

Is van mening:

  • -dat mensen die dit nodig hebben hulp ontvangen en moeten kunnen rekenen op de basisbehoefte van voedsel.
  • -dat het aanbod, het verstrekken van voedselpakketten, de preventie en de organisatie van de voedselbank integraal onderdeel uit moet maken van het armoede beleid.

Verzoekt het college:

  • -de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves.
  • -in de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, het verstrekken van voedselpakketten, doelen en preventie daarin integraal op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij Westvoorne Diverse berichten

Veel natuur in Nederland is gevoelig voor stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Zo ook de beschermde Natura2000-gebieden in de Duinen-eilanden en Delta, waar de stikstofdepositie al decennialang te h...
Verkiezingsprogramma voor de periode 2023 tot 2026
De gemeenteraad heeft op 20 april jl. besloten om grond aan te kopen waar de voetbalvereniging Rockanje op termijn naartoe moet gaan verhuizen....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief