Speerpunten over wonen

weekbladen-logo5

 Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:


 • Onze inwoners mogen niet worden gepasseerd door mensen van buiten het dorp, bij toewijzing van woningen in onze dorpen, de zgn. verdringing. Afspraken in de regio over het toewijzen van woningen moeten echt anders. Eventueel door het aanpassen van het huisvestingsbeleid.

 • Bij toewijzing van woningen in dorpen: de mensen die in het dorp wonen, daar gewoond hebben of maatschappelijk of economisch gebonden zijn, zoveel als mogelijk de voorkeur geven.

 • Voorne aan Zee moet meer sociale huur- en koopwoningen bouwen. Jonge gezinnen, starters, gebroken gezinnen en ouderen vragen om betaalbare woningen. Huurprijzen mogen dan niet hoger zijn dan € 500,00 à € 600,00 per maand. Het gemeentelijk woonbedrijf is de aangewezen partij om deze voortrekkersrol op zich te nemen.

 • Partij Voorne aan Zee wil de beschikbaarheid van sociale huur- en koopwoningen vergroten. De vraag daarnaar blijft groot bij starters en senioren, maar eigenlijk bij veel van onze inwoners in alle leeftijdsgroepen. Dit kan door slim te bouwen en doorstroming te creëren.

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende aanvullende speerpunten over wonen:

 • Wij willen vooral dat, in of nabij de dorpen, op plaatsen waar nu scholen en/of andere gebouwen leegstaan, er woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen plaatsvindt. De gemeente dient ieder plan, met maatwerk, deugdelijk in te passen in de omgeving.

 • Wij willen plannen en voorstellen, van particulieren met bouwplannen in de sociale sector, positief en transparant bejegenen. Wie het uitvoert is van minder belang, als er maar gebouwd wordt.

 • Partij Voorne aan Zee ziet graag dat levensloopgeschikte woningen beschikbaar komen. Dit bevordert de doorstromingsmogelijkheden voor ouderen waardoor eengezinswoningen weer beschikbaar komen voor de gezinnen.

 • We willen inzetten op kansen en mogelijkheden, zoals erfpacht, duo-koop of startersleningen, zodat de beschikbare woningen betaalbaar zijn voor de inwoners.

 • Partij Voorne aan Zee ziet graag dat in woonwijken, zoveel als mogelijk, woningen toegewezen worden aan mensen die gebonden zijn aan het betreffende dorp. Daarna kan, op basis van passend toewijzen, woningen worden vrijgegeven aan mensen die niet gebonden zijn aan de kern of dorp.

 • Voor inwoners is woongenot en leefbaarheid het belangrijkste wat er is. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.

 • Wij willen doorgaan met het inzetten van startersleningen en doorstroming stimuleren.

 • Partij Voorne aan Zee ziet graag 'woningtoewijzingen aan Voornaars' bij de nieuwbouw van huurwoningen en bestaande huurwoningen.

 • De gemeente stuurt op basis van prestatieafspraken met de corporaties, zodat in alle dorpen en kernen, alle inwoners -zowel starters, jonge gezinnen, ouderen en degenen die hulp nodig hebben, een passende woonruimte vinden.

 • Partij Voorne aan Zee ziet graag zorgwoningen (zorg gerelateerd wonen) voor ouderen in de dorpen, in alle prijsklassen.

 • De gemeente dient te helpen met het behoud van de zorgcentra in de dorpen. Ouderen in de verschillende dorpen hebben het recht om in hun dorp, waarin ze meestal geboren en getogen zijn, (samen) van hun oude dag te genieten. De gemeente heeft de plicht om daarvoor direct of indirect te zorgen.

 • Partij Voorne aan Zee is voor een verdere samenwerking tussen de woningcorporaties en zorgorganisaties om zorg op maat voor ouderen en hulpbehoevenden tot stand te brengen. De woningcorporaties organiseert daarbij de huisvesting, en de zorgorganisaties de zorg- en dienstverlening op maat. De gemeente heeft tenminste een regisserende functie en dient waar nodig ook financieel te ondersteunen.

 • De gemeente ondersteund burgerinitiatieven – groot en klein- voor de realisering van zorgwoningen.

 • De gemeente dient te ondersteunen bij het aanpassen van woningen om te kunnen voldoen aan de behoefte van mantelzorg dichtbij. Beleid en regelgeving voorziet in mogelijkheden voor bewoners om woningen aan te passen, waardoor ook eventueel de ouders door hen in die woning gehuisvest en verzorgd kunnen.

 • Om de doorstroming van goedkope en meestal kleinere, naar duurdere en grotere woningen mogelijk te maken, vinden we dat er vanuit de gemeente (of de corporatie) een financiële prikkel gegeven moet worden, zodat 'doorschuivers' een tegemoetkoming in de verhuiskosten kunnen krijgen. Hierdoor kunnen scheefhuurders doorstromen naar een passende woning.

 • Woonwijken bouwen om de woningnood op te lossen is een ingrijpend, kostbaar en vaak langdurig proces. Vanuit visie en planvorming dient de gemeente over een langere periode te bekijken hoe de gemeente zich ontwikkeld en hoe woningnood kan worden voorkomen.


Partij Voorne aan Zee ziet veel mogelijkheden voor onze inwoners, zowel op de korte als langere termijn om in de eigen omgeving prettig te kunnen wonen:

Tiny house

De oorsprong lijkt te zijn ontstaan om vanuit een behoefte klein te wonen, vrijstaand met een zo'n klein mogelijke ecologische voetprint en wens, om geen onderdeel uit te maken van de consumptiemaatschappij.

Voor Partij Voorne aan Zee een prima ideaal. Deze 'nieuwe' woonvorm biedt veel mogelijkheden om te voorzien in woningen op maat, voor wie kleiner en vaak goedkoper, wil wonen. Zo is het op zeer korte termijn mogelijk, op basis van de kruimelregeling, te bouwen voor een periode van 10 jaar. Er hoeft dan geen sprake te zijn van een langdurig traject of ingrijpende wijzigingen in de regelgeving, of het bestemmingsplan.

Hierdoor is het mogelijk om een of meerdere Tiny Houses op eigen grond te plaatsen voor de kinderen, of om als groep een stuk grond te kopen waar Tiny Houses op gebouwd kunnen worden.

Voor Partij Voorne aan Zee speelt het woonbedrijf hier een belangrijke rol in. Om op deze wijze daadwerkelijk te bouwen naar behoefte, en om als woonvorm op te nemen in de woningbouwplannen, bijvoorbeeld aan de randen van een kleinschalige woonwijk.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken, door het beleid hierop aan te passen.

Mantelzorg woningen

Woningen voor mantelzorg worden vaak gebouwd, vast of tijdelijk, voor mantelzorgers die zorg verlenen aan bijvoorbeeld familie. Aan deze woningen worden veel eisen gesteld, bijvoorbeeld een doktersverklaring en dat de woning wordt weggehaald als de mantelzorg stopt.

Partij Voorne aan Zee vindt dit onzinnige kapitaalvernietiging, het zet mensen onnodig op straat en draagt bij aan het onthouden van mantelzorg mogelijkheden. Daardoor kan de betrokkene niet meer zelfstandig kan wonen.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Pre mantelzorg woningen

Voordat mantelzorg nodig is, kunnen kinderen gebruikmaken van een pre-mantelzorg woning, bijvoorbeeld bij de woning van hun ouders. Voor Partij Voorne aan Zee is het mogelijk om, al vanaf 55 jaar, in deze mogelijkheid te voorzien.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om in familieverband voor elkaar te zorgen, zodat ouders en kinderen apart, maar toch dichtbij hun ouders kunnen wonen.

Deze mogelijkheid is eveneens op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Hof van Welzijn

Ook wel bekend als het 'Knarrenhof.' Een woonvorm waarbij voornamelijk ouderen dicht bij elkaar willen wonen en vanuit nabuurschap betrokken zijn. Er zijn veel initiatieven bekend waar de initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd omdat er geen beleid of visie is voor deze woonvorm.

Voor Partij Voorne aan Zee zijn deze initiatieven een mooi voorbeeld van 'hoe de gemeente kan ondersteunen, en in coproductie met de initiatiefnemers kan voorzien in passende woningen.' Ook het woonbedrijf of de wooncorporatie kan hier een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld door woonwensen op maat uit te werken, op grond van de gemeente, of van de initiatiefnemers, enerzijds als koopwoning anderzijds als huurwoning in een hofje.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen.

Meer generatie woningen

Grotere woningen die geschikt zijn om te splitsen naar twee woningen, waardoor huishoudens zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor verdubbelt het aantal woningen op hetzelfde woonoppervlak en geeft het de gelegenheid om als ouders en kinderen dicht bij elkaar te wonen.

Deze mogelijkheid is op zeer korte termijn uit te werken door het beleid hierop aan te passen. Diverse berichten

Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met aantrekkel...
Wij kiezen voor groene dorpen met kleurrijke pleinen, gezellige terrasjes, leuke activiteiten en passende evenementen....
Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief