Vragen over verkeersveiligheid

Stock_238128297

Vanaf 2020 zijn er meerdere moties ingediend en aangenomen ten aanzien van de verkeersveiligheid en zijn er diverse toezeggingen gedaan.
Naar aanleiding van het meest recente incident aan de Heveringseweg, maar ook meerdere ongelukken waar kwetsbare verkeersdeelnemers letterlijk worden geraakt door autoverkeer binnen de kernen maar ook in het buitengebied, de volgende vragen:

Datum vraagstelling 21-08-2022

Vraagsteller D. van Orselen

Vraag
Vanaf 2020 zijn er meerdere moties ingediend en aangenomen ten aanzien van de verkeersveiligheid en zijn er diverse toezeggingen gedaan.
Naar aanleiding van het meest recente incident aan de Heveringseweg, maar ook meerdere ongelukken waar kwetsbare verkeersdeelnemers letterlijk worden geraakt door autoverkeer binnen de kernen maar ook in het buitengebied, de volgende vragen:

1. Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van de moties 30km zone en verkeersveiligheid Oostvoorne
2. Wat is het handelingsperspectief ten aanzien van voornoemde moties
3. Heeft er opvolging plaats gevonden ten aanzien van het verzoek om in gesprek te gaan met het waterschap en welk resultaat is er geboekt door de gemeente en het waterschap
4. Wat is de stand van zaken na de laatste vergadering ten aanzien van het verkeersonderzoek en wat zijn de voorgenomen handelingen door de gemeente
5. Zijn er informatiesessies geweest met inwoners ten aanzien van verkeersveiligheid, zo ja wanneer en wat is het resultaat daarvan
6. Bent u in gesprek met de provincie om maatregelen te treffen ten aanzien van het recente ongeluk op de kruising Westvoorneweg / n218
7. Welke maatregelen bent u voornemens op korte termijn te treffen voor de Heveringseweg in het buitengebied
8. Welke maatregelen bent u voornemens op korte termijn te treffen voor het traject binnen de dorpskern Heveringseweg tot aan de Brielseweg.


Portefeuillehouder
H. de Graad

Sector/Team
GG/W&R

Datum beantwoording
29-08-2022
Antwoord
1. Binnen het wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen om heringericht te worden. Binnen deze herinrichtingsprojecten wordt in het centrumgebied van Oostvoorne invulling gegeven aan een gewijzigde inrichting waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de aangenomen moties.

Door Mobycon is een onderzoek uitgevoerd t.a.v. de doorgaande wegen in Oostvoorne met daarbij (mogelijke) maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de commissie beeldvorming op 9 maart 2022 is dit toegelicht door middel van een presentatie.

In de gemeenteraad van 25 mei 2022 heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel ten aanzien van de uitwerking maatregelen verbeteren verkeersveiligheid op de doorgaande wegen in Oostvoorne. De uitwerking heeft plaats gevonden en de financiële kaders zijn door de AHRI commissie getoetst.

2. In het derde kwartaal van 2022 wordt gestart met het burgerparticipatie traject voor de herinrichting van verschillende wegvakken in het centrumgebied van Oostvoorne.

De uitwerking van de maatregelen op de doorgaande wegen in Oostvoorne heeft plaatsgevonden. De stukken komen ter behandeling op de agenda van de raad van september 2022.

3. Er is contact geweest tussen het Waterschap en de gemeente inzake de doorgaande wegen tussen de Dorpskernen Rockanje en Oostvoorne. Tevens is, mede vanuit de advisering vanuit de gemeente, er contact geweest tussen de bewoners van de Heveringseweg en het Waterschap. Dit heeft geresulteerd dat het Waterschap voorbereidingen gaat treffen om vanaf 2023 de wegen tussen Rockanje en Oostvoorne duurzaam veiliger te maken.

4. De uitwerking heeft plaats gevonden. Voor de beantwoording hiervan verwijs ik u naar antwoord 1.

5. Eerder heeft er een evaluatie met de bewoners plaats gevonden over de toenmalige genomen maatregelen op de Heveringseweg / Voorweg. Naar aanleiding van de aangenomen motie is er invulling gegeven aan de uitvoering van een verkeerskundig onderzoek waarbij de evaluatie met de bewoners hierin is meegenomen. De gegevens van hiervan zijn opgenomen in de rapportage van Mobycon.


6. Na het laatste ongeluk op de N496, nabij de N218 is er overleg geweest met de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland treft voorbereidingen t.a.v. de aanleg van een zogenaamde knierotonde op de betreffende T-splitsing. Door de aanleg van deze rotonde zal de verkeersveiligheid aanzienlijk toenemen.

In relatie tot de afslag vanaf de N496 richting de Pinnepot heeft de provincie te kennen gegeven dat in de voorbereiding van het groot onderhoud van de wegen, gekeken kan worden naar (eventuele) functionele verbeteringen op het traject. Een opstelstrook linksaf komende vanaf Rockanje zou een functionele verbetering kunnen zijn. Gedurende dit onderzoek wordt naar de verkeerskundige situatie gekeken in samenhang met de veiligheid en de doorstroming.

7. Het wegvak van de Heveringseweg buiten de bebouwde kom betreft een wegvak van het Waterschap. De gemeente kan en mag geen maatregelen treffen op wegvakken die (bestuurlijk) niet onder het gemeentelijk beheer vallen.

Het Waterschap gaat voorbereidingen treffen om vanaf 2023 de wegen tussen Rockanje en Oostvoorne duurzaam veiliger te maken.

8. Aan de raad wordt ter besluitvorming de uitwerking van de maatregelen op de doorgaande wegen binnen de bebouwde komgrens in Oostvoorne voorgelegd. Na een positief besluit over de beschikking van de subsidie door de MRDH worden de maatregelen uitgevoerd.


Diverse berichten

Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle ...
Op 4 november 2020 heeft Partij Westvoorne het college geattendeerd op onveilige verkeerssituaties op (met name) de Brielseweg, de Ruy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne....
De raad heeft op 28 april 2021 het college opdracht gegeven om de accommodatie van Voetbal Vereniging Rockanje over te dragen aan de vereniging en heeft een maximaal krediet ter beschikking gesteld va...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.